Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT Light to Shine

Met de invoering van de Algemene Verordening Privacygegevens (AVG) is de privacywetgeving flink aangescherpt. Elke instelling dient een privacyverklaring op te stellen waarin staat beschreven hoe we omgaan met persoonsgegevens. Light to Shine (hierna: de organisatie) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. Wanneer u een brochure of nieuwsbrief aanvraagt, donateur wordt of bent, legt de organisatie gegevens vast. De organisatie gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van haar activiteiten, fondsenwerving en om u op de hoogte te houden over haar activiteiten. Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kun u dit laten weten via info@lighttoshine.nl. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de organisatie hier wettelijk toe wordt verplicht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De organisatie houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens worden vastgelegd. De organisatie is een stichting die haar relaties via acties oproept om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Het werk van de organisatie wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website, wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en wanneer u zich aanmeldt als donateur. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lighttoshine.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons-gegevens verwerken

De organisatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief
Geautomatiseerde besluitvorming

De organisatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer programma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de organisatie) tussen zit.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De organisatie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken De organisatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contact met donateurs en relaties

De organisatie informeert haar donateurs over haar werk via nieuwsbrieven, per e-mail, post, en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de organisatie te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de organisatie (info@lighttoshine.nl), via post (Prickwaert 10, 3363 BC, Sliedrecht) of via het contactformulier op onze website. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lighttoshine.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De organisatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De organisatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@lighttoshine.nl of per post (Prickwaert 10, 3363 BC, Sliedrecht).